Scholekster

De scholekster is een typische kust- en weidevogel, die zich de laatste jaren steeds vaker ook in stedelijk gebied laat zien. De vogels broeden er veelal op grinddaken en zoeken hun voedsel - wormen en andere bodemdiertjes - in allerlei grasvoorzieningen. Op sportterreinen bijvoorbeeld, maar ook brede bermen, plantsoenen en andere groenstroken. Wanneer een bouwproject voorziet in een grinddak en er zijn dergelijke groenvoorzieningen nabij, is de kans op vestiging van scholeksters aanwezig.

Biotoop

  • Oorspronkelijke biotoop: de meest uiteenlopende typen oevers met open grond en voldoende voedsel. Langs de hele Nederlandse kust en op de wadden.
  • Stadsbiotoop: het overgrote deel van de scholeksters in steden broedt op platte daken nabij grasvelden (parken, groenstroken, sportcomplexen). Scholeksters komen ook voor op opgespoten terreinen en andere tijdelijk open gebieden.

Nestplaats

  • Natuurlijke nestplaats: kuiltje op de kale grond of tussen spaarzame, korte vegetatie. De begroeiing levert beschutting voor de jongen, die meestal niet verder dan 20 meter uit de dekking komen. Soms ook op kliftoppen of uitstekende rotspunten.
  • Nestplaats in de stad: een kuiltje in de grond of op platte daken.

Broedtijd

Vanaf eind maart, maar in de stad doorgaans later. De eieren worden ruim drie weken bebroed, de jongen zijn na ruim 30 dagen volgroeid. Meerdere broedsels per jaar, tot in september jongen. Voedsel Voornamelijk bodemdieren en schelpen, maar menu varieert naar tijd, plaats en het individu. In steden worden de jongen vooral gevoerd met regenwormen en emelten uit de bodem van gazons.

Status

  • Broedvogel: 80.000 - 130.000 paar in 2000.
  • Rode Lijst: nee.
  • Trend: afname, maar in het stedelijk gebied stabiel na een periode van toename

Aandachtspunten

  • De snelheid van de landelijke afname is verontrustend Het aantal broedparen in steden neemt echter toe. Door platte daken te voorzien van een bedekking met grind of schelpen worden deze geschikt als broedplaats. Scholeksters broeden ook wel op sedumdaken.
  • Vanwege het lange broedseizoen is het verstandig om bij bouwactiviteiten rekening te houden met de aanwezigheid van scholeksters.
  • De grootschalige aanleg van kunstgras zorgt voor een afname van het oppervlak geschikt voedselgebied.