Visdief

De visdief is een sternsoort die zowel aan de kust als in het binnenland broedt. Ze broeden in (soms kleine) kolonies op kale ondergrond zoals grinddaken, opgespoten terreinen of schaars begroeide eilandjes in plassen en meren. Een grinddak kan dus een goede voorziening zijn voor deze vogels. Als het bouwproject van grote omvang is en ook voorziet in grootschalige groeninrichting, kan de aanleg van een broedeiland worden overwogen. Raadpleeg voor advies de Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland, een plaatselijke vogelwerkgroep en/of een stadsecoloog.

Biotoop

  • Oorspronkelijke biotoop: gevarieerd, bewoont zand- en rotskusten met eilandjes maar ook rivieren, meren en plassen in het binnenland met ondiep water en grazige oevers.
  • Stadsbiotoop: overal waar water is zijn voedselzoekende visdiefjes te verwachten.

Nestplaats

  • Natuurlijke nestplaats: kuiltje in de grond op zand, kiezels of tussen gras en lage kruidenvegetatie. Soms op een drijvende pol planten in het water. Nesten in kleine groepjes of in een grote kolonie. Vaak samen met andere vogelsoorten zoals kokmeeuw en kluut.
  • Nestplaats in de stad: opgespoten terreinen, zandlichamen en ander tijdelijk open terrein, soms op grote afstand van water. Recent ook enkele kolonies op gebouwen met grinddaken. In Nederland en omringende landen is de laatste jaren succes geboekt met nestvlotjes en kunstmatige eilanden.

Broedtijd

Vanaf eind april worden de oude kolonies opgezocht en nieuwe locaties bezet. Vanaf half mei de eerste eieren, broedduur drie weken. Kuikens verlaten na drie of vier dagen het nest en zijn na vier weken vliegvlug. Er zijn een of twee legsels per jaar, kolonies kunnen tot in september bezet zijn.

Status

  • Broedvogel: 21.000 paar in 2007.
  • Zomervogel: overwintert langs de kusten van subtropisch en tropisch Afrika.
  • Nederlandse Rode Lijst: ja, status kwetsbaar. Matige toename sinds 1990, na groot verlies jaren zestig.
  • Rode Lijst Vlaanderen: categorie 3, kwetsbaar.

Voedsel

Voornamelijk kleine vis en andere in ondiep water levende dieren zoals kreeftachtigen en insectenlarven. De visdief kiest zijn voedselgebieden vooral vanwege de aanwezigheid van voedsel, niet zozeer vanwege het soort voedsel. In stedelijk gebied zoekt de visdief soms voedsel boven singels, stadsgrachten en grote parkvijvers.

Aandachtspunten

  • De visdief is een echte pioniersoort die overal kan verschijnen waar geschikt biotoop ontstaat. Kolonies van meer dan honderd broedparen kunnen van het ene op andere jaar ontstaan. Wanneer een conflict dreigt met geplande werkzaamheden is het raadzaam om bij voorbaat een alternatieve broedplaats te creëren. Zoals een broedeiland.
  • Een belangrijke beperkende factor voor de aanwezigheid van de visdief is een nestplaats die voldoende ruimte biedt aan meerdere paartjes en vrij is van verstoring en predatie. Drijvende eilanden en andere kunstmatige eilanden kunnen daarvoor een oplossing zijn.