Grote gele kwikstaart

De grote gele kwikstaart bewoont waterlopen en nestelt in natuurlijke of kunstmatige holtes langs de oever. Het is geen algemeen voorkomende soort en oorsprong ook niet een bewoner van stedelijk gebied. Toch laat deze fraaie soort zich daar wel steeds vaker zien. Wanneer bij een bouwproject waterlopen zijn betrokken als vaarten of riviertjes, kan voor deze soort nestgelegenheid worden gecreëerd onder bruggen of in schuin aflopende kademuren. Dat heeft echter alleen zin als de omgeving zich daarvoor leent. Een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming of de plaatselijke vogelwerkgroep kan daarover adviseren.

Biotoop

  • Oorspronkelijke biotoop: structuurrijke oevers langs stromend zoetwater met stenen of grind, beschutting van bomen of struiken en nestplaatsen in de oever.
  • Stadsbiotoop: overwintert langs allerlei stadswateren, ook bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, havens en plassen op platte daken. In de broedtijd kritischer en afhankelijk van de elementen uit de natuurlijke habitat. Vooral ook op plaatsen waar de waterloop versmalt (stroming). Schuin aflopende kademuren zijn geschikter dan verticale oevers.

Nestplaats

  • Natuurlijke nestplaats: een opening in de oever, vaak onder overhangende begroeiing of boomwortels. Meestal dicht bij het water, soms op enige afstand.
  • Nestplaats in de stad: onder bruggen of in muren langs water. Nestplaatsen lijken een beperkende factor. De soort maakt gebruik van speciale nestkasten.

Broedtijd

Vanaf eind maart, meestal iets later. Tot drie legsels per jaar.

Status

  • Broedvogel: 425 - 500 paar in 2007. Traditioneel langs beken in het zuiden en oosten van het land, maar recent ook in steden in het westen van het land.
  • Rode Lijst: nee.
  • Trend: matige toename.

Voedsel

Voornamelijk insecten die langs de waterlijn worden gevangen. Aandachtspunten Het plaatsen van nestkasten onder bruggen of duikers is zinvol op plaatsen waar de omgeving enigszins lijkt op de oorspronkelijke biotoop.

Aandachtspunten

Het plaatsen van nestkasten onder bruggen of duikers is zinvol op plaatsen waar de omgeving enigszins lijkt op de oorspronkelijke biotoop.