Spreeuw

De stedelijke spreeuw heeft eigenlijk maar twee wensen: holtes of nisjes als nestplaats en grasveldjes om een insectenmaaltje van onder andere emelten (larven) te vangen. Om nestgelegenheid aan te bieden kan in een bouwontwerp worden voorzien in nisjes en holtes. Overigens ook voor andere vogels, zoals de gierzwaluw (zie bij gierzwaluw). Wanneer een bouwplan ook voorziet in ‘omgevingsmaatregelen', dan omvat dat voor de spreeuw ook gazons en nestkasten of spreeuwenpotten.

Biotoop

Oorspronkelijke biotoop: de spreeuw is een typisch Europese laaglandsoort. Waar kort gras en nestholtes aanwezig zijn, kan de spreeuw zich makkelijk aanpassen aan verschillende biotopen. Stadsbiotoop: dDe spreeuw bewoont de meeste typen stadswijken. Tuinen en gazons zijn voor spreeuwen een aantrekkelijk voedselgebied.

Nestplaats

  • Natuurlijke nestplaats: spreeuwen nestelen veelal in losse kolonies in allerlei holtes en nisjes in de omgeving van grasland.
  • Nestplaats in de stad: holtes en spleten in gebouwen, ook in nestkasten.

Broedtijd

Spreeuwen zingen al volop in februari. In april worden de eieren gelegd en rond midden mei vliegen de jongen meestal binnen enkele dagen massaal uit.

Status

  • De spreeuw is een van de meest algemene broedvogels van ons land, 500.000 tot 900.000 paar in 2000. 
  • Rode lijst: nee. De aantallen van de spreeuw nemen echter sinds enkele jaren landelijk matig en in stedelijk gebied sterk af.

Voedsel

  • In de broedtijd bestaat het voedsel vooral uit emelten, insecten, spinnen en regenwormen die worden verzameld op gazons en vochtig grasland.
  • Buiten het broedseizoen wordt het menu met van alles aangevuld, zoals fruit en - in steden - eetbaar afval.

Aandachtspunten

  • Het dichtbevolkte Nederland met veel voedselrijke agrarische graslanden is een eldorado voor spreeuwen.
  • Voldoende nestgelegenheid én geschikte voedselgebieden (grasvelden op maximaal 1.000 meter van het nest) bepalen de aantallen spreeuwen in de stad.
  • Buiten het broedseizoen vormen spreeuwen gigantische groepen van soms wel honderdduizenden individuen. De avondvluchten van deze groepen behoren tot een van de meest spectaculaire natuurverschijnselen ter wereld. Vaste slaapplaatsen zijn beschermd via de Flora- & faunawet. Spreeuwen zijn in de winter een belangrijke voedselbron voor in de stad overwinterende roofvogels zoals de sperwer.