Disclaimer

Vogelbescherming Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden/donateurs en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van Vogelbescherming of deelneemt aan activiteiten of artikelen via de webwinkel bestelt, worden de gegevens die u zelf afgeeft vastgelegd. Dit zijn Persoonsgegevens zoals contactgegevens, geboortedatum en gegevens met betrekking tot uw donatie of aankoop. Vogelbescherming gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over projecten, producten en het werk van Vogelbescherming. Ze kunnen ook gebruikt worden voor marketing- en fondswervende activiteiten door Vogelbescherming Nederland. Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw vraag of opdracht of voor de marketing- en fondswervende activiteiten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. Lees meer in onze privacyverklaring

Als u geen prijs stelt op andere informatie over Vogelbescherming dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het aanvraagformulier aangeven. U kunt ook contact opnemen met ons Servicecentrum om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren via het contactformulier of bellen met 030-6937700.

Webwinkel

Vogelbescherming heeft een webshop waar u allerlei vogelgerelateerde producten kunt kopen. Voor het dagelijkse beheer van de webshop maakt Vogelbescherming gebruik van leverancier CJ WildBird Foods Ltd. De persoonsgegevens die u afgeeft worden door CJ WildBird Foods alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is om uw bestelling te verwerken en zolang nodig op basis van de wet. Meer informatie over de webshop vindt u terug in de algemene voorwaarden van de webshop.

Vogelbescherming Nederland kan uw persoonsgegevens en aankoopgegevens gebruiken om u te informeren over producten, het werk van de vereniging of voor marketing- en fondswervende activiteiten.  Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren via het contactformulier of bellen met 030-6937700.

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde informatie, kunt u dat bij Vogelbescherming aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt Vogelbescherming aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Vogelbescherming van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
  • Recht op vergetelheid: op uw verzoek worden uw gegevens uit de database verwijderd. Dit kan alleen voor zover op Vogelbescherming geen wettelijke plicht rust uw gegevens (langer) te bewaren.
  • Recht op overdraagbaarheid: op uw verzoek ontvangt u uw gegevens van ons in een machine leesbaar formaat, zodat u deze bijvoorbeeld kunt doorgeven aan een andere instantie. 
  • Recht op beperking van de verwerking: op uw verzoek wordt de juistheid van uw gegevens gecontroleerd en worden uw gegevens in de tussentijdse periode slechts beperkt verwerkt.

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 030-6937700.

Vogelbescherming is gerechtigd het Privacy Waarborg van DDMA te voeren.

Klikgedrag

Op de website van Vogelbescherming worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's. Hierdoor krijgen wij een beeld van onder andere het aantal bezoekers, hun interesses en uit welk deel van het land ze komen, welke pagina's bekeken worden en hoe vaak en hoe lang ze op de website blijven. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, kan de website van Vogelbescherming gebruik maken van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Op onze site worden deze gegevens alleen gebruikt om het u als bezoeker makkelijker te maken: denkt u aan het onthouden van uw inloggegevens (lidnummer en postcode). Lees meer in onze cookieverklaring

Facebook

Vogelbescherming gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. Vogelbescherming maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan, of worden uitgesloten van een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne wel of niet te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Indien u geen deel uit wil maken van een Custom Audience kunt dit melden aan ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700.

Discussiefora

Als u via een van de discussiefora of op stellingen reageert, behoudt Vogelbescherming zich het recht voor uw bijdrage van de site te verwijderen.

Vogelbescherming en andere websites

Op de site van Vogelbescherming treft u een aantal links aan naar andere websites. Vogelbescherming draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Vragen

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u richten aan ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700.  Uiteraard helpen wij u ook als u een klacht heeft. Daarnaast zijn wij verplicht u te wijzen op een mogelijkheid om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Vogelbescherming Nederland.

Wet Natuurbescherming

Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming:

Voor alle wilde planten- en diersoorten geldt een algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat: a) handelingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende dieren en planten achterwege moeten worden gelaten, dan wel, b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen te treffen om die gevolgen te voorkomen, of c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.


Alle van nature in het wild levende vogels, hun eieren, nesten en rustplaatsen zijn strikt beschermd. Het is verboden de dieren te vangen, doden of verstoren en hun eieren, nesten en rustplaatsen weg te nemen of vernielen. Schade bij bouw- en renovatiewerkzaamheden kan deels worden voorkomen door buiten het broedseizoen te werken. Bij vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd (zoals gierzwaluw, huismus, ooievaar, kerkuil en steenuil) is meestal een ontheffing van de betreffende provincie nodig.


Alle vleermuizen en hun verblijven zijn strikt beschermd. Het is verboden de dieren te vangen, doden of verstoren en hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen weg te nemen of vernielen. Wanneer zo'n soort of verblijfplaats op de locatie van een bouwproject voorkomt, is meestal een ontheffing van de betreffende provincie nodig.


Van deze beschermde soorten zijn gierzwaluw en huismus, en gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis de meest aan bebouwing gebonden soorten en zijn daarom in de checklist opgenomen. Echter ook andere beschermde en niet-beschermde soorten kunnen gebruik maken van (stedelijke) bebouwing.
Bij bepaalde renovatiewerkzaamheden (projecten met het NOM Keur) kan worden gewerkt volgens de gedragscode Natuurinclusief Renoveren.


Duurt een bouwproject lang, of liggen activiteiten op (een gedeelte van) de bouwgrond voor langere tijd stil? Dan bestaat de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor tijdelijke natuur of te werken volgens de gedragscode Tijdelijke Natuur, waarmee kan worden voorkomen dat het project in een later stadium vertraging oploopt.