Bruin dak

Van alle natuurinclusieve toepassingen aan gebouwen hebben bruine daken mogelijk de hoogste biodiversiteit.

Bruine daken (brown roofs) zijn ontwikkeld in Londen. Doordat steeds braakliggende terreinen verdwenen door bebouwing, verdween daarmee ook geschikt leefgebied voor diverse vlinders en vogels. Hier ontstond het idee om bij nieuwbouw eerst deze grond (toplaag) af te graven, te bewaren/in depot zetten en later als dakafwerking te gebruiken. Begroeide daken kunnen vogels voedsel bieden, nestgelegenheid en een veilig toevluchtsoord door het ontbreken van roofdieren en verkeer. Bepalend voor de rijkdom van het bodemleven zijn vooral de diepte en samenstelling van het substraat. 

Op een dak met een draagkracht van 180 kg per vierkante meter kan een bruin dak worden aangelegd. Bruine daken kunnen ook worden aangelegd zonder gebruik van de oorspronkelijke toplaag van de bouwlocatie. Deze imitaties bestaan uit substraat van vermalen steen van 25 mm tot gruis. Door geringe verschillen in diepte van de substraatlaag ontstaat een grotere verscheidenheid aan planten en bodemleven. Tussen de steenslag worden enkele grotere stenen en stukken hout geplaatst. Laat op een bruin dak bij voorkeur de planten spontaan komen. Zo ontstaat een lokale begroeiing met zaden en insecten waar vogels van eten. 

Bruine daken zijn zeer geschikt als leefgebied voor de zwarte roodstaart. Afhankelijk van het seizoen zoeken in Nederland ook vogelsoorten als kneu, putter en witte kwikstaart hun voedsel op deze braakliggende eilandjes op hoogte

Kijk voor meer informatie en inspiratie ook in de Handreiking Natuurdaken.

Afmetingen

Over het gehele platte dak

Tips

Behalve voor de biodiversiteit bieden groene daken ook anderszins een bijdrage aan duurzame stad, zoals: waterberging, warmte-isolatie en reductie stedelijke hitte-eilandeffect.

Let bij de plaatsing van een bruin dak strikt op het type bodem; de succesvolle plaatsing ervan is namelijk context afhankelijk. Het gebruik van een zogenaamde 'vette' bodem (bijvoorbeeld lutum, veen en zand- en kleigond) is niet mogelijk. Een steenachtige bodem is beter geschikt. Ook kan een klein deel van de toplaag van een bouwput gezeefd worden en over een daktuinopbouw worden uitgestrooid, om zo lokaal voorkomende zaden in stand te houden. 

Deel deze maatregel: