Scholekster

De scholekster is een kustvogel die de laatste jaren ook de bebouwde kom heeft ontdekt als broedgebied. Een opvallende ontwikkeling die hopelijk de gestage achteruitgang langs de kust en in het weidegebied enigszins afremt. Scholeksters nestelen op platte daken en zoeken voedsel in de omgeving op grasvelden, zoals speelweides, wegbermen en sportvelden. 

Waarmee helpt u deze soort?

Scholeksters nestelen op platte daken met grind of vegetatie. Op bitumen daken kunnen eilandjes met grind en schelpen worden aangelegd om deze geschikt te maken als broedplaats voor de scholekster. Het aanleggen van kunstgrasvelden is nadelig voor de soort omdat daarmee foerageergebied verdwijnt.

Meer informatie