Huiszwaluw

De huiszwaluw  heeft het moeilijk in Nederland. Sinds 1970 is het aantal met 80 procent afgenomen. Van nature bewonen huiszwaluwen rotsen, in  bebouwde kom maakt de huiszwaluw gebruik van overhangende dakgoten en daklijsten om hun nest tegenaan te bouwen. Bij voorkeur tegen witte gevels of daklijsten. De nesten maakt de vogel van modder dat gewonnen wordt uit de nabije omgeving. Door toenemende bestrating neemt de beschikbaarheid van zulke modder af.

Waarmee helpt u deze soort?

Onder daklijsten of andere uitstekende delen kunnen ook  kunstnestkommetjes aangebracht worden om de huiszwaluw een thuis te bieden. De huiszwaluw is een koloniebroeder, dus plaats meerdere nestplaatsen bij elkaar. Wanneer bestaande verblijfplaatsen onder druk komen te staan, kan ook overwogen worden een huiszwaluwtil te plaatsen. Deze huiszwaluwtillen zijn feitelijk een klein dak waaronder nestkommetjes aangebracht zijn, geplaatst op een paal.

Meer informatie